WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU BOKSERA W POLSCE – 03.03.2019

Zarząd Klubu Boksera w Polsce informuje, że dnia 3 marca 2019 o godz. 12.00 w biurze Oddziału ZKwP we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 7 odbędzie się

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

 członków Klubu Boksera w Polsce .

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Klubu i Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.

RANKING KLUBU BOKSERA 2018

Prosimy o przygotowywanie danych do Rankingu Klubu Bokser 2018.
Prosimy o przygotowanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych  i zagranicznych .
Skany kart prosimy przesłać na adres Klubu – klub@boxerklub.pl
Jeżeli pies uczestniczył w specjalistycznych wystawach bokserów proszę podać ilość zgłoszonych psów na wystawie (powinno być powyżej 40). Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw
Prosimy o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów. Może to być zrobione w dowolnej formie – jako opis, tabelka, zestawienie w arkuszu.
Prosimy o dołączenie zdjęć zgłaszanego psa.
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 28.02.2019
Punktacja taka sama jak w 2017 roku.

 

 

30-lecie działalności Hodowli Bokserów KIERSKIE USTRONIE.

Z okazji 30-lecia działalności Hodowli Bokserów KIERSKIE USTRONIE Zarząd Klubu Boksera w Polsce oraz jego Członkowie życzą jej właścicielce Pani Hance Grzegorzewicz dalszych sukcesów hodowlanych, kolejnych dobrych pomysłów na przyszłe mioty oraz licznych zwycięstw na wystawach. A ten puchar „ZASŁUŻONY DLA HODOWLI BOKSERÓW” niech będzie symbolicznym dowodem naszego uznania dla Twojej pracy włożonej w rozwój naszej ulubionej rasy psów.