WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU BOKSERA W POLSCE – 03.03.2019

Zarząd Klubu Boksera w Polsce informuje, że dnia 3 marca 2019 o godz. 12.00 w biurze Oddziału ZKwP we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 7 odbędzie się

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

 członków Klubu Boksera w Polsce .

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Klubu i Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.