Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczego Klubu Boksera w Polsce w dniu 17.03.2024.

Zarząd Klubu Boksera w Polsce informuje o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczego Klubu Boksera w Polsce, które odbędzie się 17.03.2024r. w siedzibie ZKwP  Oddziału w Opolu przy ul.1 Maja 92  w Opolu. Początek zebrania o godz.11.00.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
członków Klubu Boksera w Polsce.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
3.Stwierdzenie Ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4.Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.Odczytanie sprawozdań z działalności:
– Zarządu Klubu
– sprawozdanie finansowe
-sprawozdanie hodowlane
-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Zatwierdzenie sprawozdań za rok ubiegły.
10.Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu Boksera w Polsce.
11.Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
12.Uchwalenie wolnych wniosków i dezyderatów.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z poprzedniego zebrania dostępne jest do wglądu siedzibie ZKwP  Oddziału w Opolu przy ul.1 Maja 92  w Opolu oraz na Zebraniu Sprawozdawczym. Na życzenie możemy także udostępnić je drogą mailową.